ŠKOLNÍ ŘÁD

OBECNÉ INFORMACE

Školní řád je základním právním nástrojem, který stanovuje způsob fungování všech součástí a prvků školy. Ředitel školy vydává pro školu školní řád, pro školská zařízení vnitřní řád. Obecné zásady, stanovené v tomto školním řádu platí i pro školská zařízení.

Vnitřní řády školských zařízení upravují konkrétní odlišnosti v chování žáků, ve vnitřním režimu školského zařízení a v pravidlech bezpečnosti a ochrany zdraví žáků.

Školní řád vychází zejména z těchto právních předpisů:
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a školské vyhlášky,
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Listina základních práv a svobod publikovaná pod č. 2/1993 Sb.,
Úmluva o právech dítěte č. 104/1991 Sb.,
Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech č. 120/1976 Sb.,
Rámcová úmluva o ochraně práv národnostních menšin č. 96/1998 Sb.

Nejdůležitější zásady, z kterých školní řád vychází, jsou:
1. Ochrana před jakoukoliv formou diskriminace
2. Respektovat práva a odpovědnost rodičů, vést dítě způsobem, který odpovídá rozvoji jeho schopností.
3. Zásada zohledňování vzdělávacích potřeb jednotlivce.
4. Právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženství.
5. Zásada vzájemné úcty, respektu, názorové snášenlivosti, solidarity a důstojnosti všech účastníků vzdělávání.
6. Ochrana před vměšováním do soukromí dítěte, do jeho korespondence, ochrana před nezákonnými útoky na jeho pověst.
7. Odpovědnost rodičů za výchovu dítěte.


AKTUÁLNÍ ZNĚNÍ DOKUMENTŮ

SEKRETARIÁT ŠKOLY

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Základní škola, Trutnov, V Domcích 488
V Domcích 488, 54101 Trutnov

REGISTRAČNÍ INFORMACE

IČ: 64201121
DIČ: CZ64201121
RED-IZO: 600102432

KONTAKTNÍ INFORMACE

TEL: 499 813 077
FAX: 499 813 076
MAIL: skola@zsvdomcich.cz
ISDS: eriqeeq