ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

OBECNÉ INFORMACE

Školní poradenské pracoviště při Základní škole v Domcích bylo zřízeno v roce 2005. Pracoviště vzniklo jako součást systémového projektu
VIP – Kariéra, který byl a je spolufinancován EU a státním rozpočtem. V průběhu existence Školního poradenského pracoviště se personál měnil. Aktuálně je tým pracoviště tvořen speciálními pedagogy, výchovným poradcem, školním metodikem prevence, asistenty reedukace a asistenty učitele. Všichni pracovníci mají rozdělené kompetence a vzájemně spolupracují.

Cíle školního poradenského pracoviště:

 • pracovat se všemi subjekty školy a vytvořit tak širokou základnu primární prevence školní neúspěšnosti a sociálně nežádoucích jevů,
 • sledovat účinnost preventivních programů aplikovaných školou a vytvořit metodické zázemí pro jejich vytváření a realizaci,
 • zavést do školství novou koncepci kariérového poradenství,
 • připravit podmínky a rozšířit možnosti jak žáků nadaných, tak možnosti integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • vybudovat příznivé sociální klima pro integraci kulturních odlišností a přijímání sociálních odlišností ve škole,
 • posílit průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s neprospěchem a vytvořit předpoklady pro jeho zlepšení,
 • prohloubit včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů,
 • poskytovat metodickou podporu učitelům při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických aspektů vzdělávání do školních vzdělávacích programů,
 • prohloubit a zlepšit spolupráci i komunikaci mezi školou a rodiči,
 • integrovat poradenské služby poskytované školou se službami školských poradenských zařízení (zejm. pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogického centra, střediska výchovné péče) a s úřady práce.


SLUŽBY ŠKOLSKÉHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

1. Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
Realizujeme diagnostiku a nápravu speciálních vzdělávacích potřeb žáků. Vytváříme individuální vzdělávací plány pro děti s diagnostikovanou poruchou učení (dyslexií, dysgrafií, dysortografií atp.). Pracujeme s dětmi zrakově, sluchově a tělesně postiženými. Jedná se i o děti s ADHD/ADD, PAS, děti zdravotně znevýhodněné, sociálně znevýhodněné, děti s poruchami chování, ale i nadané žáky.

2. Práce v oblasti prevence školní neúspěšnosti
Cílem služby je včas odhalit nejrůznější příčiny výukových potíží a co nejdříve pracovat na vytvoření vhodných podmínek tak, aby nedocházelo k rozvoji problémů, ale jejich nápravě a zmírnění potíží, které by mohly působit problémy s úspěšností ve škole. Realizujeme depistáž dětí, diagnostiku vybraných specifických školních dovedností, účastníme se zápisu do 1. tříd, náslechů ve třídách, problémy konzultujeme se třídními učiteli.

3. Práce v oblasti prevence sociálně patologických jevů
Cílem služby je vytvářet nebo implementovat a realizovat různé preventivní programy zaměřené na předcházení problémům chování. Mezi naše základní preventivní aktivity patří realizace projektu Normální je nekouřit, preventivního programu s psychology, realizace diskusí a přednášek se zaměřením na specifickou problémovou oblast (např. drogy, kriminalita mladistvých, šikana apod.) Poradenské a konzultační služby ze speciálně pedagogické oblasti

4. Individuální logopedická péče
Logopedická péče je zajištěna od diagnostiky přes individuální a skupinovou péči až k úplnému odstranění obtíží. Speciální pedagog vede metodicky péči, doporučuje pravidelná cvičení na doma, které je nutné opakovat denně 3 až 5krát. Výsledek péče je tedy závislý na zodpovědném přístupu rodičů. Konzultace s rodiči slouží k praktickým ukázkám a postupům vedení domácího procvičování dle doporučení logopeda.

5. Kariérové poradenství
Jedná se o poradenství pro žáky a rodiče, jehož cílem je pomoc při výběru budoucí profese pro žáky 8. a 9. ročníků. Žáci a rodiče mají možnost individuálních konzultací, na kterých se jim věnuje odborný pracovník.

6. Řešení výchovných problémů
Podstatou této služby je individuální i společné řešení výchovných problémů se žákem, rodiči a učiteli. Hledáme také řešení, které dítěti pomůže překonat, minimalizovat problémové chování a tím i zmírnit následky problému na jeho další vzdělávání.

7. Osvětová činnost
V průběhu školního roku se zabýváme metodickou podporou učitelů při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických poznatků a dovedností ve výuce (například individuální konzultace pro pedagogy, vzdělávací akce pro učitele, přednášky, besedy pro rodiče).

8. Krizové intervence, pomoc při řešení náročných situací žákům i rodičům
Péči realizujeme jednorázově nebo pravidelně po individuální domluvě a se souhlasem rodičů. Podmínkou je aktivní spolupráce rodiny.

9. Práce s třídním kolektivem, diagnostika, terapeutické vedení
Pravidelně pracujeme s třídními kolektivity, realizujeme adaptační kurzy. V této oblasti zajišťujeme pravidelné a systematické poradenství pro žáky, rodiče a učitele.


VÝCHOVNÝ PORADCE

Náplň práce výchovného poradce:

 • individuální a skupinová logopedická péče
 • reedukační, kompenzační a stimulační činnosti s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • depistážní a diagnostické činnosti: komunikační schopností, poruchy učení a chování, neprospěch
 • konzultace a diagnostika v kariérovém poradenství
 • konzultace s rodiči žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, žáků v riziku rozvoje SPU
 • diagnostika školní zralosti a metodické vedení přípravné třídy, koordinace činnosti asistentů pedagoga
 • spolupráce s učiteli, pracovníky školských poradenských zařízeních


METODIK PREVENCE

Náplň práce metodika prevence:

 • vede spolupráci s pedagogickým sborem školy tvoří preventivní strategii primární prevence ve škole a každoročně preventivní program školy, plánuje, popř. realizuje konkrétní preventivní aktivity pro jednotlivé třídní kolektivy;
 • koordinuje realizaci všech aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších rizikových projevů chování, např. rasismus a xenofobie, které souvisí s otázkou přijímání kulturní a etnické odlišnosti;
 • metodicky vede pracovníky školy v oblasti rizikových projevů chování (vyhledávání problémových projevů chování), koordinuje jejich další vzdělávání v oblasti prevence;
 • vede písemné záznamy o projevech rizikového chování žáků na škole, eviduje navržená a realizovaná opatření, shromažďuje odborné zprávy a informace o žácích v péči specializovaných poradenských zařízení v rámci prevence rizikového chování žáků;
 • ve spolupráci s třídními učiteli vyhledává žáky s riziky, monitoruje varovné signály, provádí dotazníková šetření;
 • žákům i jejich zákonným zástupcům poskytuje poradenství o problematice rizikových projevů chování, o možnostech řešení, poskytuje kontakty na spolupracující instituce.

Minimální preventivní program [MPP]


ASISTENT REEDUKACE

Náplň práce asistenta reedukace:

 • V reedukačních hodinách se věnuji žákům, kteří potřebují individuální pomoc v těchto oblastech: náprava a zlepšení techniky čtení, grafomotorická cvičení pro uvolnění ruky, cvičení na zlepšení a rozvoj zrakové a sluchové percepce, rozvoj matematických představ. Reedukační činnost je zaměřena na děti s dysgrafií, dysortografií, dyskalkulií, dysfázií apod.

KONTAKTNÍ ÚDAJE

VÝCHOVNÝ PORADCE

Mgr. Jana Matěnová
junova@zsvdomcich.cz
+420 602 612 851

Konzultační hodiny:
Pondělí: 14,00 – 16,00 hod.
Čtvrtek: 14,00 – 16,00 hod.

METODIK PREVENCE

Mgr. Jana Matěnová
matenova@zsvdomcich.cz

Konzultační hodiny:
dle domluvy
MAIL: matenova@zsvdomcich.cz

ASISTENT REEDUKACE

Mgr. Růžena Nováková
novakovar@zsvdomcich.cz

Konzultační hodiny:
dle domluvy

şişli escort ümraniye escort mecidiyeköy escort taksim escort kartal escort maltepe escort istanbul escort maslak escort ataköy escort beşiktaş escort bakırköy escort beylikdüzü escort ataşehir escort kadiköy escort Бишкек эскорт tuzla escort bağcılar escort beykoz escort türbanlı escort bebek escort levent escort pendik escort şişli escort istanbul escort ümraniye escort erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop
şişli escort ümraniye escort istanbul escort beylikdüzü escort taksim escort ortaköy escort beşiktaş escort bebek escort mecidiyeköy escort ataköy escort bakırköy escort ataşehir escort kadıköy escort бишкек эскорт erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop