ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

OBECNÉ INFORMACE

Školní poradenské pracoviště při Základní škole v Domcích bylo zřízeno v roce 2005. Pracoviště vzniklo jako součást systémového projektu
VIP – Kariéra, který byl a je spolufinancován EU a státním rozpočtem. V průběhu existence Školního poradenského pracoviště se personál měnil. Aktuálně je tým pracoviště tvořen speciálními pedagogy, výchovným poradcem, školním metodikem prevence, asistenty reedukace a asistenty učitele. Všichni pracovníci mají rozdělené kompetence a vzájemně spolupracují.

Cíle školního poradenského pracoviště:

 • pracovat se všemi subjekty školy a vytvořit tak širokou základnu primární prevence školní neúspěšnosti a sociálně nežádoucích jevů,
 • sledovat účinnost preventivních programů aplikovaných školou a vytvořit metodické zázemí pro jejich vytváření a realizaci,
 • zavést do školství novou koncepci kariérového poradenství,
 • připravit podmínky a rozšířit možnosti jak žáků nadaných, tak možnosti integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • vybudovat příznivé sociální klima pro integraci kulturních odlišností a přijímání sociálních odlišností ve škole,
 • posílit průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s neprospěchem a vytvořit předpoklady pro jeho zlepšení,
 • prohloubit včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů,
 • poskytovat metodickou podporu učitelům při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických aspektů vzdělávání do školních vzdělávacích programů,
 • prohloubit a zlepšit spolupráci i komunikaci mezi školou a rodiči,
 • integrovat poradenské služby poskytované školou se službami školských poradenských zařízení (zejm. pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogického centra, střediska výchovné péče) a s úřady práce.


SLUŽBY ŠKOLSKÉHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

1. Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
Realizujeme diagnostiku a nápravu speciálních vzdělávacích potřeb žáků. Vytváříme individuální vzdělávací plány pro děti s diagnostikovanou poruchou učení (dyslexií, dysgrafií, dysortografií atp.). Pracujeme s dětmi zrakově, sluchově a tělesně postiženými. Jedná se i o děti s ADHD/ADD, PAS, děti zdravotně znevýhodněné, sociálně znevýhodněné, děti s poruchami chování, ale i nadané žáky.

2. Práce v oblasti prevence školní neúspěšnosti
Cílem služby je včas odhalit nejrůznější příčiny výukových potíží a co nejdříve pracovat na vytvoření vhodných podmínek tak, aby nedocházelo k rozvoji problémů, ale jejich nápravě a zmírnění potíží, které by mohly působit problémy s úspěšností ve škole. Realizujeme depistáž dětí, diagnostiku vybraných specifických školních dovedností, účastníme se zápisu do 1. tříd, náslechů ve třídách, problémy konzultujeme se třídními učiteli.

3. Práce v oblasti prevence sociálně patologických jevů
Cílem služby je vytvářet nebo implementovat a realizovat různé preventivní programy zaměřené na předcházení problémům chování. Mezi naše základní preventivní aktivity patří realizace projektu Normální je nekouřit, preventivního programu s psychology, realizace diskusí a přednášek se zaměřením na specifickou problémovou oblast (např. drogy, kriminalita mladistvých, šikana apod.) Poradenské a konzultační služby ze speciálně pedagogické oblasti

4. Individuální logopedická péče
Logopedická péče je zajištěna od diagnostiky přes individuální a skupinovou péči až k úplnému odstranění obtíží. Speciální pedagog vede metodicky péči, doporučuje pravidelná cvičení na doma, které je nutné opakovat denně 3 až 5krát. Výsledek péče je tedy závislý na zodpovědném přístupu rodičů. Konzultace s rodiči slouží k praktickým ukázkám a postupům vedení domácího procvičování dle doporučení logopeda.

5. Kariérové poradenství
Jedná se o poradenství pro žáky a rodiče, jehož cílem je pomoc při výběru budoucí profese pro žáky 8. a 9. ročníků. Žáci a rodiče mají možnost individuálních konzultací, na kterých se jim věnuje odborný pracovník.

6. Řešení výchovných problémů
Podstatou této služby je individuální i společné řešení výchovných problémů se žákem, rodiči a učiteli. Hledáme také řešení, které dítěti pomůže překonat, minimalizovat problémové chování a tím i zmírnit následky problému na jeho další vzdělávání.

7. Osvětová činnost
V průběhu školního roku se zabýváme metodickou podporou učitelů při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických poznatků a dovedností ve výuce (například individuální konzultace pro pedagogy, vzdělávací akce pro učitele, přednášky, besedy pro rodiče).

8. Krizové intervence, pomoc při řešení náročných situací žákům i rodičům
Péči realizujeme jednorázově nebo pravidelně po individuální domluvě a se souhlasem rodičů. Podmínkou je aktivní spolupráce rodiny.

9. Práce s třídním kolektivem, diagnostika, terapeutické vedení
Pravidelně pracujeme s třídními kolektivity, realizujeme adaptační kurzy. V této oblasti zajišťujeme pravidelné a systematické poradenství pro žáky, rodiče a učitele.


VÝCHOVNÝ PORADCE

Náplň práce výchovného poradce:

 • individuální a skupinová logopedická péče
 • reedukační, kompenzační a stimulační činnosti s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • depistážní a diagnostické činnosti: komunikační schopností, poruchy učení a chování, neprospěch
 • konzultace a diagnostika v kariérovém poradenství
 • konzultace s rodiči žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, žáků v riziku rozvoje SPU
 • diagnostika školní zralosti a metodické vedení přípravné třídy, koordinace činnosti asistentů pedagoga
 • spolupráce s učiteli, pracovníky školských poradenských zařízeních


METODIK PREVENCE

Náplň práce metodika prevence:

 • vede spolupráci s pedagogickým sborem školy tvoří preventivní strategii primární prevence ve škole a každoročně preventivní program školy, plánuje, popř. realizuje konkrétní preventivní aktivity pro jednotlivé třídní kolektivy;
 • koordinuje realizaci všech aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších rizikových projevů chování, např. rasismus a xenofobie, které souvisí s otázkou přijímání kulturní a etnické odlišnosti;
 • metodicky vede pracovníky školy v oblasti rizikových projevů chování (vyhledávání problémových projevů chování), koordinuje jejich další vzdělávání v oblasti prevence;
 • vede písemné záznamy o projevech rizikového chování žáků na škole, eviduje navržená a realizovaná opatření, shromažďuje odborné zprávy a informace o žácích v péči specializovaných poradenských zařízení v rámci prevence rizikového chování žáků;
 • ve spolupráci s třídními učiteli vyhledává žáky s riziky, monitoruje varovné signály, provádí dotazníková šetření;
 • žákům i jejich zákonným zástupcům poskytuje poradenství o problematice rizikových projevů chování, o možnostech řešení, poskytuje kontakty na spolupracující instituce.

Minimální preventivní program [MPP]


ASISTENT REEDUKACE

Náplň práce asistenta reedukace:

 • V reedukačních hodinách se věnuji žákům, kteří potřebují individuální pomoc v těchto oblastech: náprava a zlepšení techniky čtení, grafomotorická cvičení pro uvolnění ruky, cvičení na zlepšení a rozvoj zrakové a sluchové percepce, rozvoj matematických představ. Reedukační činnost je zaměřena na děti s dysgrafií, dysortografií, dyskalkulií, dysfázií apod.

KONTAKTNÍ ÚDAJE

VÝCHOVNÝ PORADCE

Mgr. Jana Matěnová
junova@zsvdomcich.cz
+420 602 612 851

Konzultační hodiny:
Pondělí: 14,00 – 16,00 hod.
Čtvrtek: 14,00 – 16,00 hod.

METODIK PREVENCE

Mgr. Jana Matěnová
matenova@zsvdomcich.cz

Konzultační hodiny:
dle domluvy
MAIL: matenova@zsvdomcich.cz

ASISTENT REEDUKACE

Mgr. Růžena Nováková
novakovar@zsvdomcich.cz

Konzultační hodiny:
dle domluvy