ŠKOLSKÁ RADA


Vážení rodiče a pracovníci školy,
své připomínky, návrhy a případné dotazy můžete podat na e-mail skolskarada@zsvdomcich.cz

Děkujeme za spolupráci a důvěru.
členové školské rady


OBECNÉ INFORMACE

V souladu s ustanovením § 167 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) se při všech uvedených školách zřizuje Školská rada.

Činnost školské rady dle § 168 odst.1 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon):

  • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
  • schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny
  • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
  • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
  • projednává návrh rozpočtu školy na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
  • projednává inspekční zprávy České školní inspekce
  • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy


ČLENOVÉ ŠKOLSKÉ RADY

ZÁSTUPCI RODIČŮ

Mgr. Radek Kolesa
Andrea Kaiserová

ZÁSTUPCI PEDAGOGŮ

Mgr. Blanka Jorová
Mgr. Blanka Vanišová

ZÁSTUPCI ZŘIZOVATELE

Mgr. Tomáš Hendrych
Mgr. Dušan Rejl

ZÁPISY ZE ZASEDÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY (6. VOLEBNÍ OBDOBÍ)

PŘÍSPĚVKY
8. 10. 2020

Volby do Školské rady