Rozvržení výuky na II. stupni od 3. 5. 2021

od 3. 5. 2021: 6.B, 7.A, 7.C, 8.B, 9.B prezenčně, : 6.A, 7.B, 8.A, 9.A, 9.C distančně
(sudý týden)

od 10. 5. 2021: 6.A, 7.B, 8.A, 9.A, 9.C prezenčně, 6.B, 7.A, 7.C, 8.B, 9.B distančně
(lichý týden)

Prezenční výuka bude probíhat dle platného rozvrhu v Bakalářích (učí se již všechny předměty).

Distanční výuka bude probíhat ve stejném rozsahu jako dosud.
V souladu s Mimořádnými opatřeními (přiloženými ve zprávě z 8. 4. 2021) Vám zasílám informace k provozu školy a k testování žáků:

1. Vstup do budovy školy bude pro žáky II. stupně výhradně přes šatny II. stupně
2. Od 8:00 použijte pro vstup hlavní vchod do vestibulu školy a zvoňte na zvonek s označením vedení školy
3. Vzhledem k tomu, že ve škole probíhají stavební práce v rámci projektu IROP Technicko -přírodovědné centrum Améba, dbejte zvýšené opatrnosti při vstupu do budovy školy
4. Při vstupu do budovy školy je nutné respektovat vydaná hygienická opatření.
5. Žáci musí mít po dobu pobytu ve škole obličejovou masku (roušku), dospělá osoba respirátor.
6. Testování žáků bude probíhat vždy v pondělí a ve čtvrtek na začátku 1. vyučovací hodiny, v případě neúčasti na této hodině individuálně ihned po příchodu do školy.
7. Testování bude probíhat v kmenových třídách pod dozorem učitele
8. Testování bude probíhat aktuálně testy Singclean, odkaz na instruktážní videoDůležité informace:

Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit lékařským potvrzením nebo zprávou z laboratoře. Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.

Pro pozitivně testované je připravena na 2. stupni speciální místnost s pedagogickým dohledem, kam bude žák umístěn do doby, než si ho vyzvedne zákonný zástupce, kterého bude neprodleně kontaktovat třídní učitel.
Se souhlasem zákonného zástupce může žák po náležitém poučení o nutných opatřeních během návratu domů sám odejít, jinak vyčká v izolaci do doby převzetí zákonným zástupcem (Manuál Covid 19 testování ve školách str. 9, bod 4).