Organizace výuky od 12. 4. 2021

Vážení rodiče,
V souladu s přiloženými Mimořádnými opatřeními Vám zasílám informace k provozu školy a k testování žáků:

1. Vstup do budovy školy bude pro žáky výhradně bezbariérovou rampou a následně dveřmi do šaten 1. stupně (otevřeno do 8:00 hod.)
2. Od 8:00 použijte pro vstup hlavní vchod do vestibulu školy a zvoňte na zvonek s označením vedení školy
3. Vzhledem k tomu, že ve škole probíhají stavební práce v rámci projektu IROP Technicko -přírodovědné centrum Améba, dbejte zvýšené opatrnosti při vstupu do budovy školy a při vyzvedávání dětí z družiny.
4. Prostory před školou, hlavní vchod, vestibul a chodba k šatnám 1. stupně jsou z důvodu stavby částečně omezeny. Děti budou odcházet ze školy, družiny i jídelny přes pavilon 1. stupně.
5. Při vyzvedávání dítěte z družiny rodič použije telefon ve vestibulu školy a na své dítě vyčká před školou.
6. Při vstupu do budovy školy je nutné respektovat vydaná hygienická opatření.
7. Žáci musí mít po dobu pobytu ve škole obličejovou masku (roušku), dospělá osoba respirátor.
8. Testování žáků bude probíhat vždy v pondělí a ve čtvrtek na začátku 1. vyučovací hodiny, v případě neúčasti na této hodině individuálně ihned po příchodu do školy.
9. Testování bude probíhat v kmenových třídách pod dozorem třídních učitelů.
10. V případě, že rodič (pověřená osoba) bude své dítě doprovázet na testování (týká se pouze 1. - 3. tříd), bude toto testování probíhat ve vedlejších třídách pod dohledem pověřeného pedagogického pracovníka od 7:50. Po absolvování testu (cca 15 minut) žák odejde do kmenové třídy.
11. Testování družinových dětí (provoz družiny 6:15 – 16:30) bude probíhat v jednotlivých odděleních ŠD pod dohledem p. vychovatelek.
12. Testování bude probíhat testy Lepu Medical, v přílohách zasílám atest, návod, odkaz na instruktážní video
https://youtu.be/Ls0nrA-Oe20

Vážení rodiče, provedení testu je velmi jednoduché a bezbolestné. Žáci test zvládají bez nutnosti asistence. Vaše přítomnost při testování je tedy na Vašem zvážení.

V přílohách Vám zasílám vydané manuály.


Důležité informace:

Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit lékařským potvrzením nebo zprávou z laboratoře. Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.

Dětem IZS, které jsou žáky 1. stupně základní školy a vztahuje se na ně rotační výuka, je mimořádným opatřením MZd povolena celodenní osobní přítomnost ve školní družině nebo školním klubu, a to v týdnech, ve kterých v jejich třídě probíhá distanční výuka. o Pro děti IZS je školní družinou/školním klubem zajištěn dopolední a odpolední program v neměnné skupině pro nejvýše 30 dětí. V rámci programu se děti IZS zapojují do distanční výuky své třídy, vypracovávají úkoly a připravují se na výuku. Ve školní družině/školním klubu jsou vytvořeny podmínky také pro odpočinkové činnosti, volnou hru a pohybové aktivity venku.
Dohled nad dětmi IZS v rámci školní družiny/školního klubu může vykonávat vychovatel nebo jiný ředitelem školy pověřený pedagogický pracovník.
O způsobu organizace programu školní družiny/školního klubu pro děti IZS a rozdělení dětí do skupin rozhoduje ředitel/ka školy.
Děti IZS mají nárok na zajištění školního stravování za stejných podmínek, jako při prezenční výuce.
Na děti IZS účastnících se programu školní družiny/školního klubu se vztahuje povinnost testování obdobně jako je tomu v týdnu prezenční výuky.

Vybrané profese

Mimořádným opatřením určené výjimky pro děti IZS se vztahují na tyto vybrané profese:

- zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
- pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo
- pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
- zaměstnanci bezpečnostních sborů,
- příslušníci ozbrojených sil,
- zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
- zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
- zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
- zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
- zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele.

s pozdravem, Z. Horáková, ředitelka